กลับหน้าหลักmaefa.nfe@gmail.com
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้กับนักศึกษาในทุกระดับ
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำทีมแผน กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทำแผนปี 58
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ชมภาพที่นี่
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประกาศซื้อสื่อหน้งสือแบบเรียนฯ
ยื่นซองวันที่ 17-28 พ.ย.57
กำหนดเปิดซองวันที่ 1 ธ.ค.57
รายละเอียดที่นี่
กศน.ตำบล สังกัด กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทำแผนจุลภาค
เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557
ณ กศน.ตำบลแม่สลองนอก
กำหนดการสอบเทียบระดับการศึกษาฯ
ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557
และ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557
ดูตารางสอบที่นี่
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เปิดโครงการฝึกอาชีพจักสาน
ณ ศศช.บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ 18
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
คณะครูรับมอบผ้าตัดชุด พอ.สว.
จาก ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เพื่อใช้แต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่
ในโครงการแพทย์อาสาฯ พอ.สว.
สำนักงาน กศน.
สำรวจความต้องการเรียนรู้
ของประชาชนนอกระบบโรงเรียน
กรุณาตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์ด้านล่าง
(ความต้องการเรียนรู้)
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
ในระดับ ประถมศึกษา-ม.ต้น-ม.ปลาย
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ณ กศน.ตำบล หรือ ศูนย์การเรียนชุมชนฯ
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้ารับการพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดเชียงราย
โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต คอรับชั่น
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 57
ณ ลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูและนักศึกษา
ในกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม 12 ประการ
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้านิเทศสนามสอบปลายภาค 1/2557
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เมื่อ 20-21 กันยายน 57
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ตามโครงการของสำนักงาน กศน.
เข้ารับมอบเข็มวิทยพัฒน์
ณ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 57
ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
ณ สนามกีฬาราชนาวี จังหวัดชลบุรี
โดยมีเลขาธิการ สำนักงาน กศน.
ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 57
ทีมงานแผน กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 58
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ส่งตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2557
ชาละวันเกมส์ ณ จังหวัดพิจิตร
เมื่อ 27-28 สิงหาคม 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินการสอบ N-Net
นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557
เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ในโครงการมอบทุนการศึกษาฯ รอบที่ 2
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
กศน.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นำคณะครู นักศึกษา ชาวบ้านและเครือข่าย
เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวง ของ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 13-14 สิงหาคม 2557
ตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมการจัดทำเอกสารรายงาน
การศึกษาต่อเนื่อง และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557
คณะครู กศน.ตำบล
เข้าร่วมการสัมนาเสริมสร้างประสบการณ์
และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร อาเซียนศึกษา
ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เชียงราย
เมื่อ 29-30 กรกฎาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูนิเทศ เข้าตรวจเยี่ยม ประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนฯ
สังกัด กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ส่งผลงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เข้าจัดนิทรรศการงานปรองดองสมานฉันท์
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557
นักศึกษา กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกันพัฒนาและปลูกตันไม้
เพื่อรำลึกถึงสมเด็จย่าฯ
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดติวเข้มให้กับนักศึกษาเทียบระดับ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
สุดยอด กศน.ประจำปี 2557
ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูและนักศึกษา
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค.57
กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
จัดส่งเสริมอาชีพการทำตุง
ให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
เด็กสภาวะยากลำบากและชาวเขา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ครูภานิษา เชื้อเมืองพาน
นำนักเรียน นักศึกษา และชาวบ้าน
เข้าร่วมกันปลูกป่า ณ บ้านเลาสิบ
ในวันถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้วยกระบวนการค่ายวิชาการ
โดยจัดติวเข้มให้นักศึกษาทั้ง 4 ตำบล
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2557
กศน.ตำบลแม่สลองนอก
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา
เข้าปลูกปา และบวชป่า บ้านนาโต่
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ สมานใจ
ณ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินโครงการการอบรม
สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำขุ่น
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟาหลวง
เข้ารับฟังการชับเคลื่อนนโยบายไตรมาส 4
ณ ห้องประชุม อบจ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
กิจกรรมนักสืบสายน้ำตรวจสอบคุณภาพ
ในโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ลำปาง
ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาและชาวบ้าน
ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหา
และแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูและตัวแทนกลุ่มอาชีพ
เข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์วิชาชีพ
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและศิริมงคล
ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของบุคลากร
กศน.ตำบลเทอดไทย
จัดอบรมการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้กับนักศึกษาและประชาชน
ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-net
นักศึกษาเทียบระดับขั้นสูงสุด
ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เมื่อ 7-8 มิถุนายน 2557
ท่านเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง
นายสุรพลชัย ผดุงพงษ์ศิริ
จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู
เรื่องการปลูกบำรุงดูแลรักษากาแฟ
เมื่อ 6 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
นำนักศึกษาและชาวบ้าน
เข้าฝึกอบรมการเกษตรธรรมชาติ
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เชียงแสน
เมื่อ 5-7 มิถุนายน 2557
การสอบเทียบระดับ กศน.
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557
ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
รายชื่อ+เลขที่นั่งสอบ(โหลด)
บัตรสอบรายคน(โหลด)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2557
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าร่วมประชุมครูที่ปรึกษา
โครงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง
ฝ่ายงานผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะทำงานเกษตรธรรมชาติ
เข้าสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย
เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู และลูกเสือ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมฝึกเตรียมความพร้อม
ณ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ณ กศน.อำเภอดอยหลวง เชียงราย
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
จัดประชุมคณะทำงาน กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
กศน.ตำบลแม่สลองนอก
ตรวจสุขภาพนักศึกษา
ในวันปัจฉิมนิเทศ 1/2557
ณ กศน.ตำบลแม่สลองนอก
โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า
เพื่อส่งเสริมวิชาชีพให้กับชาวบ้าน
ณ ศศช.บ้านแม่เปิน ต.แม่ฟ้าหลวง
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา
วันที่ 7 เมษายน 2557
ณ กศน.ตำบลเทอดไทย
ศศช.บ้านจะป่า ตำบลเทอดไทย
จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ จะป่าคัพครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557
กศน.ตำบลเทอดไทย
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
คณะครูนิเทศก์ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงานของครูนิเทศก์
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผล
เกษตรธรรมชาติ ณ ศฝช.เชียงแสน
ระหว่างวันที่ 28-1 พฤษภาคม 2557
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทำพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ปี 2557
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ถ่ายรูปร่วมกันในงานปัจฉิมนิเทศก์ 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

รองฯ จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี
นำคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เข้านิเทศก์ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของคณะครู กศน.อำเภอเม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ณ ศศช.บ้านสามัคคีใหม่ ต.แม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ผอ.สมเพชร ยาละ
นำคณะครูดอย กศน.อำเภอเวียงแก่น
เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศริวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน
สุดยอด กศน.ภาคเหนือ ปี 2557
ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เชียงราย
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดบูธทำเสนอผลงานในงาน
สุดยอด กศน.ภาคเหนือ ปี 2557
ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เชียงราย
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
คณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำเสนอแผนจัดการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
ในการประชุมปฏิบัติการฯ การศึกษาบนพื้นที่สูง
ระหว่างวันที่ 31-2 เมษายน 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2557
สมัครได้ที่ศูนย์การเรียนฯ ใกล้บ้านทุกแห่ง
สอบถามรายละเอียดที่ โทร.053763248
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้ารับการอบรมจัดทำสื่อการ์ตูน
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 31-1 เมษายน 2557
โดยวิทยากรจาก ซีพีออลล์
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูและชาวบ้านอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าศึกษาดูงาน ณ ดอยอ่างขาง
ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย
และแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
ณ สถานีพัฒนาการเกษตรฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซี่ยนศึกษา
ในโครงการสัมมนานักศึกษาเทียบระดับ
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ณ กศน.ตำบลแม่สลองนอก
24-26 มีนาคม 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินการประเมินนักศึกษา
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อ 22 มีนาคม 2557
นายวรญาณ บุญณราช
นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และลดการเผาในที่โล่ง
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมการอบรมครู ศศช. และครูนิเทศก์
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
นำนักศึกษาและประชาชน
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง สว.
กศน.ตำบลเทอดไทย
จัดอบรมเยาวชนในโครงการ
ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน
ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3207
ณ กอ.พมพ.ตำบลเทอดไทย
วันที่ 17-20 มีนาคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้านิเทศการสอบปลายภาคเรียน 2/2556
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ณ สนามสอบทั้ง 4 ตำบล
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดอบรมการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ให้กับคณะครูและนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมเยาวชน
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นไทย และต่อต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา (ค่าย 3 D)
ณ ค่าย ตชด. 327
วันที่ 4-6 มีนาคม 2557

ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ
หน่วยทันตกรรมฯ พอ.สว.
ในพื้นที่ดอยพญาไพร ตำบลเทอดไทย
ระหว่างวันที่ 28-4 มีนาคม 2557

กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงาน
ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557
กิจกรรมนำเสนอโครงงานนักศึกษา
กศน.ตำบลแม่สลองใน เทอม 2/2556
ณ กศน.ตำบลแม่สลองใน บ้านต้นม่วง
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ครูวาสนา และครูหนึ่งบุรุษ
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมอบรมวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทย
ในชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการอบรมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557
ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ พร้อมคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดยมี ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ ปี 2557
ณ สนามกีฬาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.ตำบลเทอดไทย
เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ
ในโอกาสทรงงานในพื้นที่
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2557
ณ ศศช.บ้านปูนะ
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
แสดงระบำเก็บใบชา
ในการประชุมทางวิชาการ กพด.
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557
(ชมภาพที่นี่)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ
ในการเสด็จฯ เปิดการประชุมทางวิชาการ กพด.
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557
(ชมภาพได้ที่นี่)
คณะผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)
นำโดยนางเกษมเวียง อริยะสุนทร และคณะ
เข้าประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2557
ผอ.อรุณประเสริฐ ศริวิชัยมูล
นำบุคลากร กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง
บุคลากร กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ณ บ้านแม่จันหลวง(โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ)
ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.56
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมงานวัฒนธรรมชนเผ่า
ดอกบัวตองบาน ที่บ้านหัวแม่คำ ปี 56
ณ ดอยหัวแม่คำ ต.แม่สลองใน
โดยจัดบริการส่งเสริมการอ่านในงาน
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2556
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำบุคลากร กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าถวายสักการะสมเด็จย่า
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 113 ปี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
เชิญร่วมเป็นเกียรติ
และบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ในโครงการเข้าค่ายอาสายุวกาชาด
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 24-27 กันยายน 2556
ณ สถานีเกษตรฯ ดอยตุง
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
18-21 กันยายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดสอบปลายเรียนที่ 1/2556
ณ สนามสอบประจำตำบลทั้ง 4 แห่ง
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าร่วมงานประเพณีโล้ชิงช้าปี 56
ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556
(ชมภาพที่นี่)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10-20 ปี
เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ
ณ หอประชุุมประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดหนองคาย
เมื่อ 7 กันยายน 56
(ชมภาพที่นี่)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ผู้ผ่านการอบรมกาพัฒนาศักยภาพฯ
เข้ารับเข็มวิทยพัฒน์
ณ หอประชุุมประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดหนองคาย
เมื่อ 7 กันยายน 56
(ชมภาพที่นี่)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กศน.ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2556
ณ จังหวัดหนองคาย
(ชมภาพที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้ารับการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556
ณ กองลูกเสือวิสามัญ รร.พิบูลย์อุปถัมภ์
เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดกองลูกเสือ กศน.
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการศูนย์การเรียนฯ สู่ประชาคมอาเซี่ยน
โดยสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
กิจกรรมการสอบ n-net 1/2556
วันที่ 25 สิงหาคม 2556
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
(ชมภาพได้ที่นี่)
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมวัน กศน. 2556
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556
ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น
(ชมภาพได้ที่นี่)
คณะครู กศน.ตำบล ของ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เมื่อ 22 สิงหาคม  2556 ณ กศน.จังหวัดเชียงราย  
คณะผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เข้าประเมิน กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
นำคณะครูตำบลแม่สลองนอก และตำบลแม่สลองใน
การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาฯ
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในกีฬา กศน.เกมส์ สุโขทัย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ. อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมให้การต้อนรับพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
และคณะติดตามงานโครงการ
“ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ” ลุ่มน้ำคำ
ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ
บ้านห้วยหยวกป่าโซ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ผอ.ณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์
ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
นำคณะครู และบรรณารักษ์
เข้าศึกษาดูงาน ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
และกศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 6 สิงหาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
การอบรมครู ศศช.ผ่านระบบออนไลน์ ช่วงที่ 2
ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
โดยคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 57 ท่าน
(ชมภาพที่นี่)
คณะบุคลากรจาก
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
(ชมภาพที่นี่)
นักศึกษา คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
พร้อมภาคีเครือข่าย
ร่วมถวายเทียนพรรษา
ในโอกาสวันเข้าพรรษา
ณ วัดห้วยน้ำขุ่น
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬาโซนอิงดอย
โดยทีมฟุตบอลครูชาย ของแม่ฟ้าหลวง
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค
ที่จังหวัดสุโขทัย
(ชมภาพที่นี่)

คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
ณ บ้านห้วยกระ ต.แม่สลองใน
โดยมีการสาธิตวิชาชีพระยะสั้น
และจัดมุมส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม2556
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดโครงการค่ายวิชาการฯ 56
เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ แม่จัน
(ชมภาพที่นี่)
ครูจิรภิญญา เรืองวิทยนันท์
นำนักศึกษาและชาวบ้าน ร่วมกับภาคีเครื่อข่าย
ปลูกต้นยางนา ณ บ้านสี่หลัง ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ในโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์
และกิจกรรมปลูก และบำรุงต้นยางนา
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2556
ครูเกรียงศักดิ์ กิติลือ
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
ประจำปี 2556 ณ ดอยตุง
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย
เมื่อ 9-13 กรกฎาคม 2556
ครู กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
นำคณะนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
และป้องกันยาเสพติด ปี 2556
ณ ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
มอบหมายให้ครูเกรียงศักดิ์ กิติลือ
เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน วิสาร เตชะธีระวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556

ครูเกรียงศักดิ์ กิติลือ
ตัวแทน กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมประชุมการป้องกันยาเสพติด
ณ ห้องประชุม อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2556

ศศช.บ้านจะป่า ตำบลเทอดไทย
จัดกิจกรรมแข่งขันตะกร้อต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดสาธิตวิชาชีพระยะสั้น
ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ประจำเดือนมิถุนายน 2556
ณ บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN CLC
ณ ปุณยมันตรารีสอร์ท
13-15 มิถุนายน 56
เตรียมความพร้อมคณะครู
เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อาเซี่ยน
ในชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น
(ชมภาพที่นี่)
คณะผู้ประเมินภายในสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติสภาพจริง
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
โดย วิทยากรจากสถาบันฯ สิรินธร
เมื่อ 10 มิถุนายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)

กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดอบรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมคณะครูฯ
เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ learnsquare
ของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)

ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 33 ท่าน
เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ กศน.ตำบล และกศน.อำเภอแม่จัน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 33 ท่าน
เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนฯ
ในสังกัดของ กศน.อำเภอแม่สาย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกันจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อรองรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
ให้คำแนะนำการทำสื่อสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
แก่คณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 7 ท่าน
เข้ารับการพัฒนาจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
ณ โรงแรมธัญญาอินน์ จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำครูสองท่านเข้าร่วมประชุมครูที่ปรึกษา
ตามโครงการอบรมครู ศศช. ปี 2556
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556
@สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ว่าที่ พ.ต.สุรพล ปฏิบัติธรรม
ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ว่าที่ รองผอ.กศน.จังหวัด)
เข้าฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง
ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 6 ท่าน
เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
เมื่อ 1-7 พฤษภาคม 2556
@ค่ายสาริกา จังหวัดนครนายก
เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดกองลูกเสือ กศน.
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง นำคณะครูฯ
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก
ในพื้นที่ชาวแดนและชาวเขา อำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดยมีนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะนิเทศก์ เข้านิเทศก์ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู กศน.อำเภอแม่สาย
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)

ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะนิเทศก์ เข้านิเทศก์ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู กศน.อำเภอเชียงแสน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)

กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 2556
และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา
@ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 26 เมษายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดย ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
จัดประชุมคณะกรรมการห้องสมุดฯ
เพื่อให้เป็นเเหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูเข้ารดน้ำขอพร
จากเจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำขุ่น
ในโครงการเสริมสร้างจริยธรรม
และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์
@กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อ 18 เมษายน 2556
คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย
อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน
เข้านิเทศก์ติดตามประเมินผล
การทำงานของคณะครูกศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ตัวแทนครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน
เพื่อป้องกันปัญหาการคิดค่าบริการข้ามแดนอัติโนมัติ
และสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
@โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
ฯพณฯ พงษ์เทพ เทพกาญจนา
เดินทางมาเปิดห้องสมุด ว.วชิรเมธี
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556
โดยมี ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่สาย, อำเภอพาน
และอำเภอแม่สรวย ร่วมต้อนรับ
(ชมภาพได้ที่นี่)
โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ
บุคลากร กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556
@แม่สลองรีสอร์ท ตำบลแม่สลองนอก
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
พร้อมนักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน
และคณะครู กศน.ตำบลเเม่สลองนอก
ร่วมต้อนรับ ท่านวิมล จำนงบุตร
ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
@ศศช.บ้านเลาสิบ ต.แม่สลองนอก
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นไทย และต่อต้านยาเสพติด
ค่าย 3 D ปี 2556 @ค่าย ตชด.327
เมื่อ 5 มีนาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
กีฬาสีสานสัมพันธ์ กศน.2556
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี
ดอยแม่สลอง เมื่อ 2 มีนาคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ครูเกรียงศักดิ์ กิติลือ
ร่วมต้อนรับคณะ Jica
และร่วมสัมมนาการส่งเสริมการรู้หนังสือ
ระดับนานาชาติ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 56
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ผอ.กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษ
และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง
ประจำปี 2556 ณ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน
บ้านเวียงหมอก ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ เชียงราย
ที่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บ
ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 56
(ชมภาพได้ที่นี่)
ท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาฯ กศน.
มอบประกาศเกียรติคุณบัตร
แก่ผอ.อรุณประเสริฐ ศริวิชัยมูล
ในงานกศน.สัญจร 56
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 56
@โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาฯ กศน.
ร่วมถ่ายภาพกับครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
โดยมี ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
และผอ.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ร่วมถ่ายภาพ
ในงาน กศน.สัญจร 56
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.เข้าร่วมพิธี
สวดอภิธรรมศพ พ่อสมบูรณ์ ขัติยะ
คุณพ่อของ ครูณรงค์ และครูตรีเนตร ขัติยะ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมพิธีเปิดงาน กศน.สัญจร 2556
@โรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงราย
พร้อมทั้งแสดงการเต้นบ่อฉั้งตุ๊
โดยการนำของ ผอ.อรุณประเสริฐ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556
(ชมภาพได้ที่นี่)
ผอ.อรุณปรเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูเข้าเผ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จฯ ทรงงาน
ที่ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
(ชมภาพที่นี่)

ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมงานวันครู ประจำ 2556
@โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม
ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555
โครงการส่งเสริมการรู้ภาษาไทย
ให้กับภาคีเครือข่ายชาวต่างชาติ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยชาวต่างชาติมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาและคณะครู
โครงการสอนเสริมคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษาสายสามัญ
โดย กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทุกวันอาทิตย์ @กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้าเยี่ยมชมโครงการ
ฝึกทักษะอาชีพการทอกระเป๋าลาหู่
จัดโดย กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2555
(ชมภาพที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
เข้านิเทศศูนย์การเรียนฯ
ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2555
(ชมภาพที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำเสนอผลการจัดการศึกษาในพื้นที่
ให้กับ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
(ชมภาพที่นี่)
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
และคณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
อาสาสมัคร พอ.สว. ถ่ายรูปร่วมกัน
เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ที่โรงเรียนปล้องวิทยาคม
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 พย 55
ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
นำคณะครูดอย กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ออกอากาศในรายการ "สายใย กศน."
ตอน ชีวิตครูดอยของ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555
(ชมคลิปได้ที่นี่)

คณะครู กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
ในการอบรมลูกเสือชาวบ้าน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี
เมื่อต้นเดือนตุลาคม 55

ผอ.อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูลแบบขอจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน

ปฏิทินการศึกษา 1/57

นโยบายและจุดเน้น57

ความต้องการเรียนรู้สำนักงาน กศน.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายกศน.ภาคเหนือ


ครู กศน.ดอทคอม เว็บเพื่อครู กศน. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


 

วีดีทัศน์ กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง